EKSPRESJA WERBALNA DZIECI
Nikt już nie kwestionuje zasadności wyodrębnienia
w pedagogice obszaru zajmującego się potencjałem kreacyjnym dziecka. Jest to swoiste wyzwanie dzisiejszej edukacji, by wspierać rozwój dziecka w aspekcie twórczego działania. Wyobraźnia i ekspresja twórcza ujawniają się jako podstawowe predyspozycje , które należy kształtować u dzieci.
Dziecko w wieku przedszkolnym musi dysponować umiejętnościami daleko wykraczającymi poza ramy zwykłych, codziennych zajęć, by poznać otaczającą je rzeczywistość. Życie we współczesnym świecie uświadamia nam, że istnieje znacznie większe niż kiedyś zapotrzebowanie na osoby kreatywne, mobilne, otwarte, umiejące pracować w zespole, sprawnie się porozumiewać, rozwiązywać problemy.W naszych czasach szczególne miejsce w nowym kierunku kształcenia zajmuje inspirowanie dzieci do samodzielnego kreowania własnej rzeczywistości.
Ekspresja werbalna jest jedna z form twórczej działalności dziecka – kształci, rozwija i pielęgnuje wyobraźnię, pobudza do aktywności, do urzeczywistnienia marzeń. Pozwala zdobyć nowe doświadczenia i zainteresowania. Ekspresja werbalna rozwija dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym. Dziecko lepiej poznaje świat, łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, identyfikuje się z nimi poprzez przeżycia i doznania, równocześnie zauważa swoja odrębność.
Twórczość werbalna to nie tylko rozwój kompetencji komunikowania się, ale i twórcze eksperymentowanie językowe wyzwalające śmiałe
i niekonwencjonalne pomysły ze sfery skojarzeniowej, abstrahowania
i porównywania. Dalszą formą ekspresji są zagadki – dzieci nie tylko lubią je rozwiązywać, ale także układać. Najbardziej złożoną formą ekspresji słownej jest układanie bajek, opowiadań, wierszy. Najbardziej twórcze zaś są wypowiedzi narracyjne. Szczególną formą są rymowanki i śpiewanki.
Dla dziecka w wieku przedszkolnym nieważny jest efekt końcowy, najważniejszy jest sam proces tworzenia. Wszystkie dzieci mają twórcze podejście do życia, a zadaniem dorosłych jest rozwijanie, inspirowanie, podsuwanie pomysłów. Powinniśmy umożliwić dziecku samodzielne próbowanie, eksperymentowanie, wyrażanie.
Uwaga – pełna akceptacja dziecka to konieczny warunek, by mogło działać twórczo, by było niezależne od pomocy innych.
Rolą nauczyciela jest:
• odpowiednie zorganizowanie sytuacji wstępnej, inspirującej,
w której powinny być pobudzane przeżycia dzieci w odpowiedniej atmosferze;
• mobilizowanie dzieci do wypowiedzi, co w sytuacji wstępnej myślały, przeżywały;
• zapewnienie odpowiednich warunków warsztatowych;
• pozostawienie dzieciom swobody.

Oprac. Mariola Wdowczyk
Przedszkolowo.pl logo