Plan 5-letni przedszkola

Debrzno, 28.08.2014 r.


PROGRAM ROZWOJU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. JANA BRZECHWY
NA LATA 2014-2019.PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku - Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),
Statut Przedszkola
ŹRÓDŁA PLANOWANIA I OPRACOWANIA PROGRAMU ROZWOJU:

Punktem wyjścia do opracowania programu były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Tworząc program rozwoju uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola, statut przedszkola.

I. STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI
1. Nasza wizja.
2. Mocne strony przedszkola.
3. Nasza misja.
II. DIAGNOZA
1. Zadania.
2. Cele.
3. Nasz priorytet.
III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.
1. Rok szkolny 2014 / 2015
2. Rok szkolny 2015 / 2016
3. Rok szkolny 2016 / 2017
4. Rok szkolny 2017 / 2018
5. Rok szkolny 2018 / 2019.
IV. PARTNERZY
V. EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1
I. STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

• skuteczne wpływanie na pozytywny obraz przedszkola w oczach społeczności
lokalnej;
• zapewnienie ciągłego rozwoju placówki i doskonalenie jakości pracy przedszkola.

1. NASZA WIZJA

Dobre przedszkole to takie, które zapewnia każdemu wychowankowi podmiotowe traktowanie oraz bezpieczny i wszechstronny, harmonijny rozwój. Program edukowania i wychowania wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwość nauki języka angielskiego, kultywowanie tradycji regionalnych, promocję zdrowia, wyrównywanie szans edukacyjnych.
Nasze przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa, respektuje więzi rodzinne
w aspekcie tworzenia grup przedszkolnych. Jasno sformułowane cele są osiągane dzięki sprawnemu zarządzaniu placówką, kompetencjom zatrudnionych tu pracowników oraz wsparciu finansowemu organu prowadzącego. Baza lokalowa
i dydaktyczna sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci.
Nauczyciele stosują nowoczesne formy spotkań z rodzicami, co integruje naszą przedszkolną społeczność, podnosi skuteczność przepływu informacji, łamie stereotypy dotyczące udziału rodziców w fazie planowania i realizacji wszelkich działań przedszkola.
Wnętrze przedszkola, systematycznie remontowane i odnawiane, funkcjonalne
i estetyczne, pozytywnie wpływa na jakość kształcenia dzieci, zaś godziny pracy placówki są dostosowane do potrzeb rodziców.
Nasze przedszkole ma też opracowany i systematycznie realizowany plan współpracy ze szkołą, którego celem jest optymalne przygotowanie dzieci do bezstresowego podjęcia obowiązków ucznia.


MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA.

• atrakcyjna oferta edukacyjna;
• wysokie kwalifikacje nauczycieli; systematyczne doskonalenie się kadry;
• wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej;
• szeroka oferta imprez i uroczystości przedszkolnych;
• dobra atmosfera i klimat placówki;
• udział przedszkolaków w konkursach, przeglądach, festiwalach, akcjach charytatywnych;
• szeroka współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi, społecznymi
i kulturalnymi ;
• systematyczna pedagogizacja rodziców;
• doskonała opinia placówki w środowisku lokalnym.

2

3. NASZA MISJA

1. Przedszkole zapewnia wszechstronny , bezpieczny i radosny rozwój wszystkim wychowankom – każde dziecko traktujemy podmiotowo
i indywidualnie.
2. Naszym nadrzędnym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług.
3. Dbamy o kształtowanie właściwych nawyków związanych
z profilaktyką zdrowotną, organizujemy warunki do aktywnego
i optymalnego wypoczynku oraz rozwijania sprawności fizycznej naszych wychowanków.
4. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.
5. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli .
6. Zapewniamy dzieciom optymalne warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich twórczych działań.
7. Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny- rodzice mogą czuć się współgospodarzami przedszkola.
8. Wyposażenie przedszkola zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, tworzy przyjazny klimat, pozytywnie wpływa na ich aktywność i rozwój osobowościowy.

3

II . DIAGNOZA

Opracowanie Programu Rozwoju Przedszkola na lata 2014 – 2019 zostało poprzedzone dogłębną, rzetelną diagnozą pracy placówki wynikającą z analizy mocnych i słabych stron przedszkola.
W trakcie tworzenia niniejszego programu rozwoju zostały uwzględnione potrzeby środowiska lokalnego, bazowe i kadrowe zasoby placówki, jej statut.
W oparciu o wyniki mierzenia jakości pracy placówki zostały podjęte działania, których celem jest wykonanie określonych zadań i celów głównych.

1. ZADANIA
• Propagowanie zdrowego stylu życia;
• Rozwijanie uzdolnień i umiejętności dzieci ;
• Wspomaganie rozwoju dzieci w aspekcie kontaktu z literaturą i sztuką;
• Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej;
• Rozwijanie postaw proekologicznych..

2. CELE
• wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości
moralnej;
• pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ ja „;
• aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji;
• stymulowanie ekspresji twórczej dziecka w różnych obszarach edukacyjnych;
• rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji;
• stymulowanie kreatywnej postawy;
• skuteczne włączanie rodziców w życie przedszkola.

3. NASZ PRIORYTET

Wychowanie samodzielnego, kreatywnego, umiejącego współdziałać, otwartego człowieka, który będzie wierzył we własne siły i możliwości, ale jednocześnie będzie zauważał potrzeby innych.

Ważnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania przedszkola jest dobrze sporządzony program edukacyjny. W naszym przedszkolu działania dydaktyczno– wychowawcze prowadzone są w oparciu o podstawę programową oraz istniejące programy autorskie.
W codziennej pracy z dziećmi realizowane są następujące programy:
1. Program edukacji przedszkolnej „Ku dziecku”;
2. Program adaptacyjny „Z uśmiechem do przedszkola”;
3. Program wychowawczy - „ Ja, my, ojczyzna, świat”;
4. Program profilaktyczny - „ W domu, przedszkolu, na ulicy – przedszkolak
bezpieczny i zdrowy „;
5. Program edukacji społeczno – moralnej - „ Bezpieczny przedszkolak”;
6. Program edukacji zdrowotnej – „Smacznie, zdrowo, kolorowo”.
4
Nasze przedszkole:
 zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo;
 kształtuje właściwe postawy moralne, społeczne;
 tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka;
 wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;
 promuje zdrowie fizyczne i psychiczne;
 przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka;
 organizuje sprawne zarządzanie placówką;
 analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Kierunki rozwojowe przedszkola:
 stwarzanie warunków do pełnego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju
każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społeczno - moralnej.
 Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, zdolności dziecka poprzez stosowanie
metod wyzwalających jego aktywność.
 Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.
I. Założenia programowe

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli
w twórczości i aktywności własnej.
3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.
Działania:
1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji
z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
 kąciki plastyczne;
 kąciki teatralne;
 skrzynie skarbów;
 ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki;
 ekspozycje dzieł znanych twórców;
 galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.
3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi
i świętami.
4. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci .


5
ROK SZKOLNY 2014/2015
„Kolorowy świat dziecka” – edukacja żywieniowa.
Zadanie:
Propagowanie wartości zdrowego żywienia w domu i przedszkolu.
Cele:
• zapoznanie z piramidą żywieniową;
• poznanie zasad zdrowego żywienia;
• poznanie wybranych grup zdrowych produktów spożywczych;
• aktywny udział dzieci w przyrządzaniu różnorodnych dań;
• nauka komponowania jadłospisów z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia;
• samodzielne poszukiwanie informacji, korzystanie z różnych źródeł wiedzy;
• wdrażanie do bezpiecznego korzystania z przyborów kuchennych i urządzeń elektrycznych.
Działania:
• zapoznanie z warzywami; zabawy i zajęcia z ich użyciem;
• zapoznanie z owocami; przetwory, zapasy zimowe;
• Warsztaty kulinarne z udziałem rodziców;
• zorganizowanie tygodni wybranych kuchni świata z wyborem potraw smacznych i zdrowych;
• systematyczne zaznajamianie dzieci z różnymi grupami zdrowych i smacznych produktów;
• uświadamianie dzieciom i rodzicom znaczenia właściwego żywienia
w kontekście zdrowia ogólnego – zajęcia, warsztaty,
• stworzenie przedszkolnej książki kucharskiej autorstwa rodziców
i pracowników przedszkola;
• zakładanie wiosennych ogródków w salach – sianie, sadzenie, konsumowanie;
• wycieczka do piekarni, cukierni , młyna – poznanie procesów produkcyjnych małych przedsiębiorstw działających w branży żywieniowej.
6
Efekty - dziecko:
• zna i lubi warzywa owoce;
• chętnie uczestniczy w tworzeniu posiłków;
• poszerza swoja wiedzę dotyczącą zdrowego żywienia;
• odżywia się świadomie;
• rozumie zasady piramidy żywieniowej;
• chętnie tworzy ogródek przedszkolny i korzysta z jego plonów;
• interesuje się procesem powstawania żywności.


7
Rok szkolny 2016/2017

Książka - okno na świat – wspomaganie rozwoju dzieci poprzez kontakt z literaturą i sztuką.

Zadanie:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką
i teatrem.
Cele:
1. Kształtowanie zdolności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych oraz
zwracania się wprost do rozmówcy.
2. Budzenie i rozwijanie przywiązania do ojczystego języka.
3. Kształtowanie doznań estetycznych - budzenie wrażliwości na piękno
i poprawność mowy.
4. Doskonalenie umiejętności opowiadania treści utworów literackich i dzielenia się
wrażeniami z obejrzanych spektakli.
5. Rozwijanie mowy jako czynności umysłowej, związanej z całokształtem procesów
intelektualnych.
6. Doskonalenie mowy komunikatywnej w zakresie: poprawności pod względem
artykulacyjnym, prawidłowych konstrukcji i form gramatycznych.
7. Wzbogacanie słownictwa oraz kompetencji komunikacyjnych np. technik żywego
słowa, dialogu,
8. Rozbudzanie w dzieciach świadomości językowej.
9. Poznawanie różnych form aktywności językowej w tym komunikacji niewerbalnej.
10. Kształtowanie językowej gotowości szkolnej dziecka.
11. Stymulowanie indywidualnego rozwoju i rozwijanie uzdolnień dzieci w wieku
przedszkolnym.
10

Działania:
1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju językowego: drama, teksty odtwórcze,
twórczość własna dzieci, teatr dziecięcy i rodzicielski, rozmowy, opowiadania,
zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się,
metody żywego słowa itd.
2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą,
dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, w tym:
- analiza treści literackich;
- zastosowanie techniki kamishibai w pracy z dzieckiem;
- odtwarzanie przez dzieci obejrzanych lub usłyszanych treści literackich ( w tym
także przedstawień) własnymi słowami;
- układanie krótkich opowiadań;
- wycieczki, zabawy badawcze, rozmowy prowadzone przy obrazkach
i ilustracjach;
- tworzenie własnych książek. (z pomocą rodziców/nauczycieli);
- układanki obrazkowe, rymowanki, zagadki słowno-obrazkowe, zabawy
dydaktyczne, tworzenie neologizmów;
- inscenizacje;
- nauka wierszy, piosenek, wyliczanek;
- słuchanie opowiadań, praca z wykorzystaniem obrazków, w tym układanie
zakończenia do opowiadań i historyjek obrazkowych;
- ćwiczenia ortofoniczne, gramatyczne, oddechowe, słuchowe;
- współudział dzieci w przedstawieniach teatralnych prezentowanych przez
profesjonalnych artystów;
- występy dzieci w przedstawieniach teatralnych;
- umożliwienie dzieciom korzystania z książek z biblioteki przedszkolnej;
- zorganizowanie wystawy dotyczącej polskich pisarzy i poetów tworzących dla
dzieci.
3. Wzbogacanie bazy przedszkola w gry dydaktyczne i układanki słowne,
różnorodne książki dla dzieci, a także scenariusze inscenizacji teatralnych,
rekwizyty teatralne, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający ( w tym dyktafony do
nagrywania tworzonych przez dzieci opowiadań) itd.
4. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej
dzieci z uwzględnieniem pracy nad poprawną wymową i artykulacją.
5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat
stymulowania rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
6. Pozyskiwanie rodziców do współpracy: zajęcia otwarte, udział w akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”, umożliwienie rodzicom korzystania z biblioteki przedszkolnej,
teatrzyk rodzicielski , tablica dla rodziców „Biblioteczka Mamy i Taty”,
organizowanie konkursów literackich dla dzieci z rodzicami.
7. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami ( np. Klub Seniora)
w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu
dzieci, występy „Dzieci dzieciom”.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z Klubem Seniora ( występy dzieci
dla seniorów, występy seniorów dla dzieci).


11

Oczekiwane efekty:
• dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
• w sposób zrozumiały mówi o swoich potrzebach i decyzjach;
• jest śmiałe i otwarte w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.;
• ma bogaty słownik;
• obcuje ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: drama, teatr, muzyka, malarstwo, literatura;
• zna utwory literackie dla dzieci i ich autorów. ( ze szczególnym uwzględnieniem polskich pisarzy i poetów);
• odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem
i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami;
• interesuje się tekstem i literami;
• podejmuje działalność czytelniczą;
• wie, jak należy zachować się na uroczystościach np. koncercie, przedstawieniu,
w teatrze, w kinie.
12

rok szkolny 2018/2019
„Przyjaciel planety – to ja”- rozwijanie postaw proekologicznych
Zadanie:
Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt oraz pokazanie dziecku walorów estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka.
Cele:
1. Zapoznanie dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi.
2. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin i zwierząt.
3. Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na łonie natury (zachowanie
ciszy w lesie, nie zaśmiecanie otoczenia itp.)
4. Uwrażliwienie na piękno przyrody i otoczenia.
5. Oswojenie dzieci z procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.
6. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zwyczajów i warunków życia
wybranych gatunków zwierząt, w tym zwierząt prehistorycznych (dinozaury,
mamuty).
7. Wzbudzenie u dzieci ciekawości świata i chęci poznawania nowych zjawisk
w otaczającej je rzeczywistości.
8. Kształtowanie postawy proekologicznej.

Działania:
1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z przyrodą poprzez wyjścia
do ogrodu przedszkolnego, spacery i wycieczki.
2. Działalność bezpośrednia dzieci w środowisku przyrodniczym - zabawy
i obserwacje przyrodnicze w ogrodzie, spacery po najbliższej okolicy, wycieczki
bliższe i dalsze.
3. Zapoznanie dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi oraz przedstawicielami
fauny i flory.
4. Zabawy badawcze w przedszkolu i w terenie z wykorzystaniem różnorodnego
materiału przyrodniczego.
5. Obserwacje przyrodnicze w przedszkolu i poza nim, dzielenie się spostrzeżeniami,
tworzenie prac plastycznych na podstawie obserwacji.
6. Prezentacja filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
7. Tworzenie zielników.
8. Organizowanie konkursów przyrodniczych dla dzieci z rodzicami.
9. Zapoznanie rodziców z kierunkiem naszych działań proekologicznych, zachęcenie
ich do współpracy na rzecz przedszkola i ochrony środowiska np. przynoszenie
nasion i cebulek, wspólne sadzenie roślin, wykonanie karmnika itd.
10. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt.
11. Organizacja selekcji śmieci w przedszkolu ( zbieranie makulatury, puszek
aluminiowych).
12. Przeprowadzenie zbiórki zużytych baterii.
13. Hodowla różnych roślin doniczkowych w grupach, uatrakcyjnianie kącików
przyrody.
14. Prowadzenie gier i zabaw o tematyce ekologicznej w sali oraz w ogrodzie.
15. Opiekowanie się ptakami, zamontowanie karmników na terenie ogrodu
przedszkolnego.

15
16. Wprowadzenie tradycji dotyczącej sadzenia „DRZEW ABSOLWENTÓW ”- dzieci
kończące edukację przedszkolną wraz z rodzicami sadzą drzewo w ogrodzie
przedszkolnym w dniu uroczystości z okazji POŻEGNANIA PRZEDSZKOLA.
17. Organizacja imprez w placówce i dla środowiska z okazji Pierwszego Dnia
Wiosny oraz Światowego Dnia Ziemi.
18. Udział w akcji POLA NADZIEI - sadzenie tulipanów w przedszkolnym ogrodzie.
19. Wzbogacanie bazy przedszkola o albumy przyrodnicze, pomoce dydaktyczne,
lupy, mikroskopy itd.
20. Opracowanie projektów i programów dotyczących ekologii.
21. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: np. udział w konkursach ekologicznych.

Oczekiwane efekty:
1. Dzieci wymieniają rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach
przyrodniczych. (np. w lesie, polu, na łące).
2. Dzieci wiedzą jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin.
3. Potrafią wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach
roku.
4. Wiedzą jak pomagać zwierzętom przetrwać zimę.
5. Szanują rośliny i nie krzywdzą zwierząt.
6. Dbają o środowisko nie marnując papieru, współuczestnicząc w segregacji śmieci
itd.
16

ROK 2015/2016
„ Ogród zmysłów – rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym”.

zadanie:
Rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych działań z wykorzystaniem zmysłu słuchu, wzroku, węchu i dotyku.
Cele:
1. Umożliwienie dziecku ekspresji doznań zmysłowych, spostrzeżeń, przeżyć, uczuć
w różnych formach działalności z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu.
2. Tworzenie warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu
dziecka.
3. Wyrabianie wrażliwości słuchowej i dotykowej.
4. Kształtowanie umiejętności twórczych.
5. Wyrabianie wrażliwości muzycznej.
6. Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.
7. Nabywanie przez dzieci sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-
ruchowej.
8. Wyrażanie przez dzieci przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych (w tym
tanecznych) środków wyrazu.
9. Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych w różnych środkach wyrazu.
10. Rozwijanie u przedszkolaków optymistycznych cech charakteru takich jak:
samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara we
własne możliwości, umiejętność współdziałania, empatia, otwartość.
Działania:
1. Tworzenie sytuacji pozwalających dziecku na gromadzenie różnorodnych
doświadczeń polisensorycznych.
2. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania
działań twórczych.
3. Zapoznanie dzieci z narządami odpowiadającymi poszczególnym zmysłom: oko-
wzrok, nos-węch, ręka, stopa-dotyk, ucho-słuch i ich rolą w życiu człowieka.
4. Zabawy badawcze z wykorzystaniem zmysłów: dotyku, słuchu, wzroku i węchu.
5. Stworzenie w każdej z grup „skrzyni skarbów” zawierającej różnorodne materiały.
6. Zabawy z dziećmi typu „czarodziejski woreczek”.
7. Zabawy z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy i metody K. Orffa.
8. Eksperymentowanie w trakcie używania różnorodnych materiałów i technik
plastycznych.
9. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej
interpretacji ruchowej.
10. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka
( improwizacje wokalne i rytmiczne).
11. Stworzenie w ogrodzie przedszkolnym „ścieżki bosych stóp”.
8


12. Bezpośrednie obcowanie dzieci ze sztuką: koncerty muzyczne, wystawy , galerie,
wyjścia do teatru.
13. Udział w warsztatach plastycznych .
14. Zaangażowanie rodziców w wykonanie wraz z dziećmi „tablic dotykowych”
z wykorzystaniem różnorodnego materiału przyrodniczego ( na zajęciach
podczas spotkań rodzinnych w przedszkolu).
15. Wzbogacenie bazy przedszkola w gry i układanki dydaktyczne skierowane na
rozwój zmysłów.
16. Opracowanie i wdrażanie programów wspierających poznanie polisensoryczne
i zawierających ćwiczenia poszczególnych zmysłów i odpowiadających za nie
organów oraz programów i projektów dotyczących aktywności twórczej.

Oczekiwane efekty:
1. Dzieci odkrywają własne możliwości, umiejętności i uzdolnienia muzyczne,
plastyczne, taneczne i inne.
2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach
( plastycznej, muzycznej itd.)
3. Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku.
4. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego.
5. Znają narządy zmysłu i rozumieją ich rolę w życiu człowieka.
6. Dzieci dysponują sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową.

9


Rok szkolny 2017/2018

„ Każdy z nas jest wartością – nasze emocje i uczucia są ważne”

ZADANIE:
Wspomaganie rozwoju moralnego i emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach
ich życia i aktywności.

CELE:
• budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej;
• kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie;
• poznanie własnych praw i obowiązków;
• wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie i w życiu
codziennym
DZIAŁANIA:
1.Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój
społeczno-emocjonalny dzieci.
2.Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności
artystycznej dzieci: aranżacja i modernizacja sal ,stosowanie różnorodnych
pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy .
3.Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka .
4.Prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ,
• prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw,
kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem),
• diagnozowanie poziomu rozwoju emocjonalnego dzieci w poszczególnych grupach
wiekowych opracowanymi przez nauczycielki narzędziami badawczymi.
5.Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych
i festiwalach.
6.Zorganizowanie konkursu gminnego pod nazwą „Świat dziecka pełen radości”
adresowanego do dzieci 5- i 6-letnich.
7.Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne
z rodziną, nauczycielami, środowiskiem.
8.Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej :
• pomoc dzieciom najuboższym uczęszczającym do przedszkola;
• zorganizowanie w przedszkolu dni otwartych dla dzieci z osiedla objętych opieką
MOPS- u w okresie ferii świątecznych bądź zimowych ;
• organizowanie akcji charytatywnych w przedszkolu, celem których będzie zbiórka
używanych zabawek, książek na rzecz dzieci z uboższych rodzin i potrzebujących
wsparcia.
9..Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości
społecznych :
• opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie;
• podejmowanie tematyki dotyczącej praw dziecka w szerszym zakresie;
• dostarczanie wzorów właściwego zachowania się;

13
• ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp. ;
11.Zorganizowanie kiermaszy świątecznych z wytworami dzieci.
12.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

OCZEKIWANE EFEKTY:
Dzieci:
• znają własne prawa i obowiązki ;
• identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne ;
• podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych ;
• potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach
konfliktowych;
• rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie ;
• chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej ;
• potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej ;
• posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako
środkiem wyrazu artystycznego.
14


IV. PARTNERZY
• Centrum Kultury, Sportu i Turystyki W Debrznie;
• Biblioteka Miejska w Debrznie;
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy W Debrznie;
• Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie;
• Zespół Szkól w Debrznie;
• Szkoły podstawowe w gminie Debrzno;
• Urząd Miasta i Gminy Debrzno;
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie;

V . EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

po 5 latach:

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w każdym roku szkolnym. Wyniki będą przedstawiane nauczycielom na spotkaniu Rady Pedagogicznej podsumowującym pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami
w poszczególnych grupach w czerwcu. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.
Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań po zakończeniu realizacji
programu nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne, a także poprzez diagnozę stopnia
realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw społecznych i oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:

1. W naszym przedszkolu dziecko:
• poznaje swoje prawa i obowiązki;
• czuje się bezpiecznie;
• rozwija się twórczo;
• ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces;
• uczy się dostrzegać swoje mocne strony;
• buduje pozytywny obraz samego siebie;
• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi;

2. W naszym przedszkolu rodzice:
• uzyskują pomoc specjalistów;
• otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka;
• mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach, a szczególnie w okresie adaptacji
dziecka do przedszkola;
• mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
• czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach, chętnie współpracują
z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc;
• pozytywnie oceniają pracę przedszkola.

17
3. W naszym przedszkolu nauczyciele:
• aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych
przedszkola;
• podejmują działania innowacyjne, są aktywni i twórczy;
• tworzą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki;
• współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
• doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo
w licznych kursach i szkoleniach;
• wykorzystują metody aktywne w pracy;
• uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
• pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują
sympatyków i partnerów przedszkola.
• monitorują efektywność własnej pracy ;
• dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
2.Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w statucie.
3.Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez
Radę Rodziców.
4.Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora
przedszkola i Rady Rodziców.
5.Plan rozwoju przedszkola obowiązuje od dnia zatwierdzenia.


Zatwierdzono do realizacji:


Przedszkolowo.pl logo