Program profilaktyczno-adaptacyjny


WSTĘP
Program wychowawczo-profilaktyczny powstał zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Celem programu jest całościowe wsparcie rozwoju dziecka. Jest ono realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania, uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
Został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców zgodnie z art.84 ust.2 pkt. I ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
( Dz. U. Z 2017 r. , poz. 59 i 949).


Cele programu:
1. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych oraz radzenia sobie
w trudnych sytuacjach, zwracania się o pomoc do osób dorosłych.
2. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażania do samodzielności
i umiejętności współżycia oraz współdziałania z innymi, próby rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu.
3. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
4. Budowanie systemu wartości takich jak: tolerancja, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, odróżnianie dobra od zła, szczerość, przebaczenie, cierpliwość.
5. Wyposażenie dzieci w umiejętności pozwalające na ocenę sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu.
6. Nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia.
7. Nabywanie umiejętności odgrywania ról społecznych adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
8. Wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności jako czynnik motywujący do dalszych działań dziecka.
9. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności umiejętności spędzania wolnego czasu, przestrzeganie zasad higieny i zdrowego odżywiania się.
10. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi opartych na szacunku
i akceptacji.

Struktura oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych

Dyrektor przedszkola:
1. dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, poziom pracy wychowawczej
i opiekuńczej placówki,kształtowanie twórczej atmosfery pracy;
2. wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku przedszkolnym;
3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
4. czuwa nad realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego;
5. organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli;
6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki.

Rada Pedagogiczna:
1. zapewnia dzieciom wszechstronną pomoc;
2. współpracuje z instytucjami do spraw opieki i wychowania;
3. diagnozuje problemy edukacyjno-wychowawcze w przedszkolu;
4. odpowiada za udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny dzieci;
6. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uwzględniając potrzeby dzieci;
7. dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO

zadanie Cele szczegółowe1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, zdrowotnych
i kulturalnych. • dbanie o higienę własnego ciała
i schludny wygląd;
• poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych niezbędnych dla zdrowia osobistego;
• wdrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych;
• samodzielne i kulturalne korzystanie z toalety;
• rozumienie konieczności stosowania profilaktyki zdrowotnej ( badania, szczepienia, wizyty kontrolne itp.);
• systematyczne przebywanie na świeżym powietrzu niezależnie od warunków pogodowych;
• dostosowanie ubioru do warunków meteorologicznych;
• udział w ćwiczeniach i zabawach gimnastycznych;
• unikanie kontaktów z osobami chorymi;
• poznawanie zasad savoir-vivre;
• przestrzeganie zasad zgodnej zabawy, pokojowe rozwiązywanie konfliktów;
• rozwijanie samodzielności dziecka.


2. Kształtowanie umiejętności społecznych; zgodne funkcjonowanie
w grupie.
• budowanie systemu wartości;
• przestrzeganie zasad i umów;
• kształtowanie poczucia przynależności do grupy i rodziny;
• kształtowanie dobrych relacji
z dziećmi i dorosłymi;
• stwarzanie warunków sprzyjających dobrej zabawie;
• kształtowanie odporności emocjonalnej, radzenie sobie
w trudnych sytuacjach;
• radzenie sobie ze stresem
i porażką;

• rozpoznawanie i nazywanie uczuć;
• podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania;
3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w czasie zajęć zorganizowanych. • uważne słuchanie nauczyciela;
• właściwe reagowanie na wezwania i polecenia nauczyciela;
• rozumienie konieczności szanowania działalności kolegów;
• współdziałanie z kolegami;
• szanowanie wspólnych zabawek
i pomocy do zajęć;
• uznawanie praw wszystkich dzieci do uczestnictwa w zajęciach;
• unikanie tworzenia hałasu.


4. Kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania przy stole. • stosowanie zasad kulturalnego zachowania przy stole w trakcie posiłków;
• prawidłowe posługiwanie się sztućcami;
• dbanie o prawidłowa postawę siedzącą;
• przezwyciężanie niechęci do nowych potraw;
• świadome spożywanie zdrowej żywności.

5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowania bezpieczeństwa na terenie przedszkola. • poruszanie się na terenie przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami;
• bezpieczne korzystanie
z zabawek, sprzętu sportowego materiałów, przyborów, narzędzi
i innych pomocy;
• sygnalizowanie niebezpieczeństwa ( uszkodzona zabawka, sprzęt, skaleczenie, złe samopoczucie);
• znajomość własnego nazwiska, adresu.

6. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza przedszkolem. • reagowanie na wezwanie
i sygnały nauczyciela;
• nie oddalanie się od grupy;
• właściwe zachowanie w środkach transportu publicznego;
• zachowanie bezpieczeństwa
w czasie korzystania ze sprzętu rekreacyjnego;
• przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;
• unikanie zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych;
• rozumienie i stosowanie zasady nie spożywania pokarmów nieznanych ( grzyby, owoce leśne, rośliny;
• unikanie kontaktu z nieznanym zwierzęciem;
• unikanie zabaw z użyciem ognia, lekarstw, środków chemicznych itp.;
• zachowanie ostrożności
w kontaktach z nieznajomymi
( nie przyjmowanie prezentów, nie wsiadanie do samochodu, wezwanie pomocy innych dorosłych);
• umiejętne zachowanie się w razie zgubienia się.


7. Zachowania pożądane – przeciwdziałanie agresji. - wyrażanie i nazywanie emocji podczas zabaw
- stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężyć negatywne emocje
- szukanie kompromisu w spornych sprawach
- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie relacji opartych na szacunku, akceptacji
i miłości
- unikanie zachowań agresywnych
- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych.

8. Profilaktyka uzależnień. - rozwijanie postawy asertywnej oraz umiejętności szukania pomocy
w trudnych sytuacjach
- rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka oraz diagnozowanie jej pod kątem zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego
- podejmowanie działań profilaktycznych dla przeciwdziałania narkomanii, lekomanii, uzależnieniu od komputera, gier, telewizji, telefonu
- uwrażliwianie rodziców w zakresie wszelkich uzależnień.
OCZEKIWANE REZULTATY
zadanie umiejętności dziecka1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, zdrowotnych
i kulturalnych. Dziecko:
• przejawia samodzielność
w czynnościach samoobsługowych;
• poznaje i przestrzega podstawowych zasad i zabiegów higienicznych niezbędnych dla zdrowia osobistego;
• prawidłowo realizuje czynności higieniczne i kulturalne;
• samodzielnie i kulturalnie korzysta z toalety;
• rozumie potrzebę stosowania profilaktyki w aspekcie zdrowia fizycznego;
• chętnie korzysta ze spacerów , wycieczek i wszelkiego pobytu na świeżym powietrzu;
• świadomie dostosowuje ubiór do warunków meteorologicznych;
• chętnie bierze udział w zabawach i
• wiczeniach gimnastycznych;
• świadomie unika kontaktu
z osobami chorymi;
• świadomie uczy się i stosuje zasady savoir-vivru;
• stara się pokojowo rozwiązywać konflikty;2. Kształtowanie umiejętności społecznych – zgodne funkcjonowanie w grupie. • z pomocą dorosłych buduje właściwy system wartości;
• przestrzega zasad i umów dotyczących życia przedszkolnego;
• świadomie kształtuje w sobie poczucie przynależności do grupy;
• starannie tworzy dobre więzi
z kolegami i dorosłymi;
• uczy się stwarzać dobre warunki do zabawy;
• uczy się radzić sobie ze stresem, porażką i w różnych trudnych sytuacjach;
• poznaje i rozumie swoje uczucia, uczy się panować nad nimi.
3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w czasie zajęć zorganizowanych. • uważnie słucha nauczyciela, właściwie reaguje na jego polecenia i wezwania;
• rozumie konieczność szanowania działalności kolegów, ich prac i zabawek;
• szanuje przedszkolne zabawki, sprzęt i przybory do zajęć;
• potrafi współdziała
• z kolegami;
• uznaje prawo wszystkich dzieci do uczestnictwa w zabawach
i zajęciach;
• stara się nie hałasować nadmiernie.4. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowywania się przy stole i estetycznego zjadania posiłków. • kulturalnie zachowuje się przy stole w czasie posiłków;
• prawidłowo posługuje się sztućcami;
• stara się zachować właściwą siedzącą pozycję ciała;
• stara się przezwyciężać niechęć do nowych potraw, świadomie uczy się jadać zdrowe potrawy.


5. Przestrzeganie umów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie
przedszkola. • porusza się po przedszkolu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;
• bezpiecznie korzysta ze sprzętu, zabawek, przyborów itp.;
• sygnalizuje nauczycielowi wszelkie dostrzeżone niebezpieczeństwa;
• zna własne nazwisko i adres zamieszkania.
6. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza przedszkolem. • reaguje na wezwania i polecenia nauczyciela, nie oddala się samowolnie od grupy;
• właściwie zachowuje się
w środkach transportu publicznego;
• bezpiecznie korzysta ze sprzętu rekreacyjnego;
• przestrzega zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się
w terenie;
• unika zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych;• rozumie i realizuje zakaz spożywania nieznanych produktów;
• unika kontaktu z obcym zwierzęciem;
• unika zabaw z użyciem ognia, chemikaliów, lekarstw itp.;
• zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi – nie przyjmuje prezentów, słodyczy, nie wsiada do samochodu, nie otwiera drzwi; wzywa dorosłych na pomoc;
• w razie zgubienia się prosi o pomoc dorosłych, głównie służby mundurowe.

7. Zachowania pożądane – przeciwdziałanie agresji. - podejmuje próby podwyższania poziomu samokontroli
- kontroluje swój gniew i złość
- współpracuje w grupie
- nabywa umiejętności przydatne
w nawiązywaniu przyjaźni, wchodzenia
w pozytywne interakcje społeczne
- radzi sobie z emocjami poprzez rozpoznawanie ich u siebie i innych.
8. Profilaktyka uzależnień. - mówi „nie” , kiedy się z czymś nie zgadza
- jest asertywne- wybiera inne formy aktywności
- uczy się, jakie zagrożenia płyną z nadmiernego korzystania z urządzeń medialnych
- wie, że nie należy pić alkoholu, palić papierosów, stosować innych środków uzalezniających.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNY
NASZEGO PRZEDSZKOLA
W PIGUŁCE

WARTOŚĆ: KULTURA BYCIA
ZASADA: BĄDŹ KULTURALNY
NORMY POSTĘPOWANIA:
1. Używaj form grzecznościowych : proszę, dziękuję, przepraszam.
2. Stosuj zasadę: „Dziewczynka ma pierwszeństwo”.
3. Okazuj szacunek starszym.
4. Bądź serdeczny dla innych.

WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO
ZASADA: JESTEŚ BEZPIECZNY
NORMY POSTĘPOWANIA:
1. Akceptujemy Cię takiego, jakim jesteś.
2. Dziel się swoimi wątpliwościami.
3. Okazuj swoje uczucia innym.
4. Dostrzegaj sytuacje zagrażające Tobie i innym.
5. Powiedz, czego się boisz.
6. Zawsze będziesz wysłuchany.
7. Mów o swoich odczuciach i uczuciach.

WARTOŚĆ: ZDROWIE
ZASADA: DBAJ O SWOJE ZDROWIE
NORMY POSTĘPOWANIA:
1. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.
2. Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach
i wycieczkach / przebywaj na świeżym powietrzu/.
3. Hartuj swój organizm.
4. Ubieraj się stosownie do pory roku.
5. Zjadaj przygotowane dla Ciebie posiłki.
6. Myj ręce przed posiłkiem i po wyjściu
z ubikacji.
7. Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
ZASADA: KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
NORMY POSTĘPOWANIA:
1. Nie wyśmiewaj się z kolegi, koleżanki.
2. Słuchaj, co mówią inni.
3. Nie wyrządzaj krzywdy innym.
4. Pomagaj młodszym, mniej sprawnym.
5. Dziel się z innymi tym, co masz.Przedszkolowo.pl logo