Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L. Nr. 119,str.1).


Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców i nauczycieli jest Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie przy ul. Ogrodowej 20, 77-310 Debrzno, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie jest Pani Marzena Tarnowska; dane kontaktowe: e-mail: przedszkolemiejskiedebrzno@wp.pl,
tel. 598335217

Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
Adres e-mailowy: przedszkolemiejskiedebrzno@wp.pl
Telefonicznie: 598335217

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, lit. c, lit e RODO w celu realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w tym między innymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 z późn. zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów;
1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego
2. Dane osobowe rodziców/opiekunów i dzieci przetwarzane będą przez okresy trwania nauki w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie oraz okres konieczny do wykonania obowiązków ustawowych zapisanych w odrębnych ustawach.
3. Dane osobowe nauczycieli przetwarzane będą przez okresy wykonywania pracy w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie oraz okres konieczny do wykonania obowiązków ustawowych zapisanych w odrębnych ustawach.
4. Rodzice/ opiekunowie i nauczyciele mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Rodzice/ opiekunowie i nauczyciele mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.Komunikat 2018-09-05, 12:31 | autor: Liliana Gąsiorowska
Przedszkolowo.pl logo