Roczny Plan Pracy Przedszkola 2018/2019

ROCZNY PLAN PRACY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
IM. JANA BRZECHWY W DEBRZNIE
NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz.752).


Zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2018/ 2019
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 28.08.2018 r.

Plan został opracowany w oparciu o:

• wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018;
• diagnozę potrzeb i zainteresowań;
• oczekiwania rodziców wobec przedszkola;
• treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola;
• treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego;
• podstawę programową;
• założenia 5 – letniego Planu Rozwoju Przedszkola na lata 2014 – 2019;

Wnioski z nadzoru pedagogicznego:

1. Przedszkole podejmuje działania służące bezpieczeństwu dzieci.
2. W przedszkolu dąży się do do doskonalenia współpracy z rodzicami.
3. W przedszkolu tworzy się optymalne warunki do systematycznego czytania dzieciom.
4. W przedszkolu stosuje się metody pracy zachęcające dzieci do nauki czytania.
5. Nauczyciele prawidłowo prowadzą dokumentację grupy oraz przestrzegają przepisów prawa oświatowego.
6. Nauczyciele oraz specjaliści dostosowują treści programowe do możliwości rozwojowych dzieci.
10.Wzrosły kompetencje nauczycieli w zakresie motywowania dzieci do realizacji pożądanych zachowań.
11.Podejmowane w przedszkolu działania skutkowały osiąganiem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu
zawodowego.


1. Uwagi wstępne.
2. Zadanie główne i zadania szczegółowe na rok szkolny 2018/2019.
3. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
4. Tematyka i terminarz Rad Pedagogicznych.
5. Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych.
6.Plan pracy na rok szkolny:

„ Przyjaciel planety – to ja- rozwijanie postaw proekologicznych.”

Zadanie I – „Aktywność fizyczna dzieci jako podstawa ich harmonijnego rozwoju”.
• doskonalenie nauczyciela;
• doskonalenie warsztatu pracy;
• praca z wychowankiem.
Zadanie II – „ Z przyrodą za pan brat” - rozwijanie wrażliwości ekologicznej przedszkolaków:
• doskonalenie warsztatu pracy;
• doskonalenie nauczyciela;
• praca z wychowankiem.
7. Harmonogram hospitacji nauczycieli.
8. Plan współpracy z rodzicami.
9. Plan współpracy ze szkołą.
10. Aktualne programy placówki.
„Jest nad Debrzynką taki dom,
nad którym zawsze słońce świeci.
Tutaj wesoło zawsze jest,
tu są szczęśliwe wszystkie dzieci…”

UWAGI WSTĘPNE

Przedszkole mieści się w budynku piętrowym. Sale zabaw i zajęć 5 oddziałów znajdują się na parterze i na piętrze budynku mieszczącego się przy ul. Ogrodowej 20.
W bieżącym roku szkolnym oddziały przedszkolne w Debrznie funkcjonować będą w godzinach 6.30 – 16.30.
Na rok szkolny 2018/ 2019 do przedszkola zostało przyjętych dzieci w wieku 3 – 6 lat :
* oddział I – 3-4 latki - 25 dzieci;
* oddział II – 4 - latki - 25 dzieci;
* oddział III – 5 - latki - 25 dzieci;
* oddział IV – 5 -6 -latki - 24 dzieci;
* oddział V - 5- 6- latki - 25 dzieci.

W przedszkolu zatrudnione są 22 osoby :
• pracownicy pedagogiczni – 8 nauczycielek wychowania przedszkolnego, 2 katechetki, psycholog, nauczycielka j. angielskiego;
• pracownicy niepedagogiczni – 10 osób.
ZADANIE GŁÓWNE

NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019:

„PRZYJACIEL PLANETY TO JA- ROZWIJANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH”

Zadania szczegółowe:


„Aktywność fizyczna dzieci jako podstawa ich harmonijnego rozwoju.”.

• doskonalenie nauczyciela;
• doskonalenie warsztatu pracy;
• praca z wychowankiem.

„Z przyrodą za pan brat -rozwijanie wrażliwości ekologicznej przedszkolaków”.

• doskonalenie nauczyciela;
• doskonalenie warsztatu pracy;
• praca z wychowankiem.HARMONOGRAM POSIEDZEŃ
RADY PEDAGOGICZNEJlp
temat rady
osoba odpowiedzialna
termin realizacji
uwagi

1.
Organizacja roku szkolnego 2018/ 2019 dyrektor
Liliana Gąsiorowska
VIII 2018

2. Rada szkoleniowa:
„Aktywność fizyczna dzieci jako podstawa ich harmonijnego rozwoju.
Ewelina Osięglewska

XI 2018
3. Podsumowanie pracy dydaktyczno –
wychowawczej w I półroczu
roku szkolnego 2018/ 2019 dyrektor
wszystkie
nauczycielki
II 2019
4. Rada szkoleniowa:
„ Z przyrodą za pan brat- rozwijanie wrażliwości ekologicznej przedszkolaków.
Dorota Leszczyńska

IV 2019
5. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
w roku szkolnym 2018/ 2019.
dyrektor
wszystkie nauczycielki
VI 2019

VIII 2018 - ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/ 2019

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
2.Przypomnienie obowiązków nauczyciela, przepisów bhp, ppoż.
3. Organizacja pracy – przydział grup, wychowawstw; harmonogram pracy nauczycielek.
4. Ewaluacja wewnętrzna przedszkola – zaplanowanie zadań i grup; utworzenie zespołów problemowych,
przydział zadań.
5. Przydział czynności dodatkowych.
6. Instruktaż dotyczący prowadzenia dokumentacji.
7. Omówienie i zatwierdzenie planu rocznego; prezentacja planów współpracy ze szkołą przez nauczycielki
najstarszych grup; plany współpracy z rodzicami – wszystkie nauczycielki.
8. Prezentacja i zatwierdzenie do realizacji programu autorskiego.
9. Zatwierdzenie planu imprez i uroczystości przedszkolnych.
10. Sprawy różne i wnioski.

XI 2018 RADA PEDAGOGICZNA SZKOLENIOWA:
„ Aktywność fizyczna dzieci jako podstawa ich harmonijnego rozwoju.

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
2. Znaczenie aktywności ruchowej dziecka dla jego rozwoju – cztery funkcje aktywności.
3. Rola nauczyciela w organizowaniu i przeprowadzaniu zabaw ruchowych w przedszkolu.
4. Formy aktywności ruchowej dzieci w przedszkolu.
5. Metody aktywności ruchowej przedszkolaka.
6. Hartowanie dzieci jako ważny element prawidłlowego rozwoju dziecka
7. Sztuki walki, zumba, gimnastyka artystyczna itp. - zalety w kontekście prawidlowego rozwoju dziecka i uatrakcyjniania zajęć ruchowych
8. Edukacyjne, socjoterapeutyczne i integracyjne funkcje tańca w edukacji przedszkolnej
9. Sprawy różne i wnioski.


II 2019- PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
2. Ocena przebiegu pracy przez nauczycielki wszystkich oddziałów.
3. Ocena pracy nauczycielek przez dyrektora placówki.
4. Analiza przebiegu realizacji programu autorskiego.
5. Ewaluacja wewnętrzna przedszkola – sprawozdanie z badań ewaluacyjnych i stopnia realizacji zadań
zespołów problemowych.
6. Analiza stopnia realizacji planu rocznego.
7. Wnioski do pracy w II półroczu.
8. Dzień Patrona Przedszkola – omówienie scenariusza przedsięwzięcia.
9. Sprawy różne i wnioski.

IV 2019- RADA PEDAGOGICZNA SZKOLENIOWA:

„Z przyrodą za pan brat – rozwijanie wrażliwości ekologicznej przedszkolaków.
1. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
2. Cele edukacji ekologicznej w przedszkolu.
3. Zasady, metody i formy pracy stosowane w przedszkolnej edukacji ekologicznej
4. Kontakt z przyrodą a rozwój proekologicznych postaw dzieci.
5. Rozbudzanie ciekawosci poznawczej dzieci w kierunku rozumienia i szanowania świata przyrody.
6. Emocjonalny stosunek dziecka do obserwowanych i badanych zjawisk i sytuacji przyrodniczych.
7. Walory estetyczne przyrody a rozwój wrażliwosci dziecka.
8. Literatura dziecięca w aspekcie kształtowania postaw proekologicznych.
9. Sprawy różne i wnioski.VI 2019- PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEJ PRACY PLACÓWKI .

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
2. Omówienie wyników pracy w oddziałach przez wszystkie nauczycielki.
3. Sprawozdanie z wewnętrznej ewaluacji przedszkola; sprawozdania zespołów problemowych..
4. Omówienie wyników nadzoru pedagogicznego.
5. Ocena przebiegu i stopnia realizacji planu rocznego.
6. Podsumowanie realizacji programu autorskiego.
7. Wnioski do pracy na rok następny.
8. Wybór zadań dydaktyczno-wychowawczych na rok następny.
9. Sprawy różne i wnioski.

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY PRZEDSZKOLNE


tematyka
rodzaj imprezy osoba odpowiedzialna uwagi
1. IX Rozpoczęcie roku
szkolnego
Uroczystość wewnątrzprzedszkolna
dyrektor
wszystkie
nauczycielki
20.IX Dzień Przedszkolaka Wspólna zabawa wg scenariusza Aldona Piszczek
Monika Sosnowska

14. X Dzień Edukacji
Narodowej Spotkanie pracowników z dziećmi – laurki, występy artystyczne dzieci.
nauczycielki wszystkich grup
X Pasowanie na
Przedszkolaka
Przyjęcie maluchów do grona przedszkolaków, program artystyczny – uroczystość z udziałem rodziców
Emilia Karpińska,
Milena Markiewicz
19. X Dzień Łącznościowca Wizyta dzieci na poczcie – życzenia, kwiaty, laurki, piosenki. Aldona Piszczek
Edyta Adamczyk

11.XI Dzień Niepodległości Złożenie kwiatów pod pomnikiem. dyrektor, pracownicy

20.XI Dzień Praw Dziecka Okolicznościowe występy dzieci; kontynuacja działania Rady Dzieci. Ewelina Osięglewska
Maria Wdowczyk

25.XI
Światowy Dzień Pluszowego Misia

Przedstawienie z udziałem wszystkich przedszkolaków
Dorota Leszczyńska
Milena Markiewicz

30.XI

6.XII
Andrzejki

Mikołajki
Wróżby, konkursy, zabawa taneczna

Niespodzianki, prezenty od Mikołaja.
nauczycielki wszystkich grup

dyrektor, nauczycielki wszystkich grup

XII
Wigilia

Uroczyste spotkania w grupach
z udziałem rodziców ;
występy artystyczne dzieci.
nauczycielki wszystkich grup
I
Jasełka
Przedstawienie w wykonaniu dzieci grup starszych. Ewelina Osięglewska
Maria Wdowczyk
Edyta Adamczyk
Aldona Piszczek
I Zabawa karnawałowa Zabawa taneczna z udziałem dzieci, spotkanie
z Mikołajem. dyrektor,
nauczycielki
18. I
Światowy Dzień Kubusia Puchatka
Uroczystość dla wszystkich przedszkolaków.
Emilia Karpińska
Milena Markiewicz

21-22
I Dzień Babci i Dziadka Uroczyste spotkania w grupach- laurki, upominki, występy artystyczne dzieci. nauczycielki wszystkich grup
17.II Światowy Dzień Kota „ Kocie zabawy i pląsy”- spotkanie wszystkich przedszkolaków. Maria Wdowczyk
Monika Sosnowska
.III Dzień Ziemi i Wody Wizyta w oczyszczalni ścieków. Ewelina Osięglewska
Maria Wdowczyk

III Dzień Patrona Przedszkola Przedsięwzięcie artystyczne . Dorota Leszczyńska
Edyta Adamczyk
21. III Pierwszy dzień wiosny Przedsięwzięcie edukacyjne na przywitanie wiosny; konkurs” Zielone przebranie”. Emilia Karpińska
Monika Sosnowska


2. IV

Międzynarodowy Dzień Książki dla DzieciRodzice i znani debrznianie czytają przedszkolakom.

nauczycielki

wszystkich grup
7.IV Dzień Zdrowia Spotkanie z przedstawicielem Służby Zdrowia. Milena Markiewicz

22.IV Światowy Dzień Ziemi Dzieci sprzątają świat wokół nas. nauczycielki wszystkich grup
2.V
3.V Święto Polskiej Flagi,
rocznica Konstytucji
Zajęcia tematyczne.
nauczycielki wszystkich grup

4. V
Dzień Strażaka
Spotkanie ze strażakami – kwiaty, upominki, życzenia. nauczycielki wszystkich grup

V
Święto Rodziny

Spotkania w grupach, prezentacje artystyczne dzieci, biesiadowanie. nauczycielki wszystkich grup

1.VI
Dzień Dziecka
Atrakcje, upominki, pląsy, zabawy;
teatr rodzicielski.
dyrektor
nauczycielki
wszystkich grup

VI
Zakończenie roku szkolnego
Uroczyste spotkania w grupach, prezentacje artystyczne dzieci
Ewelina Osięglewska
Aldona Piszczek
Maria WdowczykPrzedszkolowo.pl logo