Tu wszędzie jest moja ojczyzna

Spis treści:
1. Wstęp.
2. Kilka słów o programie.
3. Tematyka materiału edukacyjnego.
4. Warunki niezbędne do realizacji programu.
5. Sposoby realizacji programu.
6. Metody, formy i środki realizacji programu.
7. Bloki tematyczne.
8. Ewaluacja programu.
9. Załączniki." Ja to mam szczęście, że w tym momencie
żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą,
ja to mam szczęście..."
(autor: Grzegorz Tomczak)

Wstęp
Nasz program edukacji patriotycznej nie należy do łatwych, bo jak małemu dziecku wyjaśnić szybko i prosto słowo “Ojczyzna” i to wszystko, co ono ze sobą niesie – uczucia, emocje...? Dla dziecka to czysta abstrakcja, dlatego właśnie nauczyciel w przedszkolu odgrywa tu doniosłą rolę. Uważamy, że metodycznie, systematycznie, ale powoli i z rozwagą należy przybliżać dziecku obraz kraju, rozbudzać patriotyzm prostymi sposobami i metodami na miarę możliwości dziecka w wieku przedszkolnym.
W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważnym elementem będzie przybliżanie dzieciom symboli narodowych łączących historię, teraźniejszość i przyszłość, budzenie dla nich szacunku, godnego ich traktowania. Nauczyciel musi mieć pewność, że otworzył dziecięce serca
i umysły na kraj ojczysty, na naród, dzięki czemu dzieci będą rozumiały, co to znaczy być Polakiem, co to jest Polska-moja Ojczyzna.
W wychowaniu patriotycznym dzieci chodzi przecież o to,
by kształtować w nich pozytywną postawę emocjonalną wobec Ojczyzny,
by rozwijać właściwe zachowania społeczne. Chcemy pokazać dzieciom współczesne oblicze patriotyzmu poprzez wspólne przeżywanie świąt narodowych i lokalnych, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, udział
w programach, konkursach, przeglądach o charakterze patriotycznym.
Realizując nasz program chcemy zwrócić uwagę na znaczącą rolę żywego słowa i literatury w przedszkolu. Nauczycielki stosują różne formy pracy- opowiadania, czytanie utworów literackich, pracę z ilustracją, przekazywanie baśni, legend, klechd, inscenizowanie utworów literackich, zaś w każdej sali znajdziemy kącik prezentujący nasze symbole narodowe.


Wychowanie patrioty to proces długotrwały, ale wart wysiłku.
Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtujemy w dziecku my - nauczyciele, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących. I taki jest cel naszego programu.

KILKA SŁÓW O PROGRAMIE:
- program przeznaczony jest dla dzieci Przedszkola Miejskiego
im. J. Brzechwy w Debrznie;
– realizacja programu dotyczy wszystkich grup wiekowych w przedszkolu;
– program jest zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie Programowej zatwierdzonej przez MEN (Dz. U. Nr 2/2001- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999r);
-- program będzie realizowany przez cały rok szkolny 2018/2019;
-program zawiera propozycję zajęć o charakterze wewnątrz- i poza-przedszkolnym - aktywność sprowadza się do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem naturalnym i społecznością lokalną.
CELE:
• przyswajanie wiedzy o ojczyźnie;
• przyzwyczajanie do pracy i sumiennego codziennego spełniania obowiązków;
• emocjonalne wiązanie z rodziną, środowiskiem przedszkolnym, społecznością lokalną, narodem;
• zaspokajanie potrzeb poznawczych;
• zbliżanie postaci wybranych sławnych Polaków, budzenie dumy narodowej z ich wielkich osiągnięć;
• wyrabianie poczucia przynależności narodowej.

TEMATYKA MATERIAŁU EDUKACYJNEGO:
1. Dziecko - jego rola w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej, ojczyźnie.
2. Przekazywanie dziecku wartości patriotycznych, miłości do swojego miasta, ojczyzny; poszanowanie symboli narodowych.


WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU;
Program jest otwarty i dynamiczny, dlatego też przeznaczony do wykorzystania przez nauczycieli kreatywnych, potrafiących dostosować treść do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, umiejących dokonywać zmian i wdrażać własne pomysły. Powinni oni zachęcać dziecko do aktywnego odkrywania rzeczywistości oraz swoich możliwości psychofizycznych, do doświadczania i przeżywania. Ogromne znaczenie ma też ścisła współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym. Realizacja programu nie wymaga dużych nakładów finansowych. Oczywiście wskazane jest dokupywanie nowych książek, albumów, kaset, map, puzzli (część można zrobić samemu z dziećmi). Dla prawidłowej realizacji programu ważne jest, jak i kiedy będziemy z niego korzystać. Zajęcia muszą być przemyślane i przeprowadzane na zasadzie pełnoprawnych zajęć. Natomiast elementy programu można realizować w dowolnym, dogodnym momencie.
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
- oglądanie i wykonywanie albumów, wypowiadanie się na ich temat;
- wykonywanie drzew genealogicznych;
- zabawy utrwalające znajomość nazwiska, adresu zamieszkania i przedszkola;
- spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, miejscowości;
- słuchanie bajek, baśni, legend, opowieści;
- słuchanie i śpiewanie piosenek i przyśpiewek;
- nauka tańców regionalnych i zabaw ludowych;
- rozpoznawanie i utrwalanie symboli narodowych;
- wyrażanie zdobytej wiedzy za pomocą działalności artystycznej: plastycznej, ruchowo-werbalnej,/ np. Konkurs plastyczny” Najpiękniejszy strój ludowy”;
- ganizowanie gazetek tematycznych (kącików);
- przedstawienie historii Debrzna I jego herbu;
– poznawanie i celebrowanie świąt związanych z tradycja ludową.

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU.
Aby osiągnąć założone cele wychowawcze i dydaktyczne należy stosować:
1. Różnorodne metody pracy;
- podające (informujące, oparte na słowie)- opowiadanie, wyjaśnienie, opis, rozmowa;
- problemowe (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy)- dyskusja , burza mózgów, metoda sytuacyjna;
– eksponujące (oparte na obserwacji)- inscenizacje, dramy, impresje ruchowe i muzyczne, eksponowanie prac dzieci.
2. Formy pracy:
Wszelkie metody powinny być wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dzieci. Do potrzeb programu stosuje się wszystkie formy pracy:
- indywidualna,
- zespołową,
- zbiorową
3. Środki dydaktyczne.
Do prawidłowej realizacji przedstawionego programu przydatne będą następujące środki dydaktyczne:
- baśnie, bajki, opowiadania, wiersze, legendy,
- zdjęcia, ilustracje, albumy,
- różnorodne rekwizyty i eksponaty,
- odtwarzacz CD, płyty,
- pacynki, marionetki, kukiełki, stroje,
– różnorodne materiały do działalności plastycznej.


BLOKI TEMATYCZNE
1. Dziecko- jego rola w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej, ojczyźnie.
Cele szczegółowe Przykłady działań Przewidywane osiągnięcia dzieci
Znajomość nazwy swojej miejscowości Organizowanie wycieczek, spacerów, spotkań z ciekawymi ludźmi, udział w wystawach lokalnych, tworzenie albumów tematycznych, gromadzenie ilustracji
i pocztówek, konkursy plastyczne, słuchanie opowiadań i legend Dziecko zna najbliższą okolicę, swoje osiedle, miasto, ważne budynki, pomniki, zabytki, siedzibę władz lokalnych, rozpoznaje herb miasta, interesuje się legendami
i podaniami na temat nasze miasta, poznaje święta i tradycje miasta, bierze udział
w uroczystościach lokalnych
Czynne uczestnictwo
w uroczystościach związanych z tradycjami rodzinnymi Zachęcanie dzieci do czynnego udziału
w kultywowaniu rodzinnych świąt poprzez rozmowy, pogadanki, przykłady z literatury, piosenki, wiersze, filmy, wypowiadanie się
o rodzinie, wykonywanie upominków Dziecko rozumie konieczność uczestniczenia
w prostych pracach domowych, potrafi je wykonać, potrafi przygotować prosty posiłek,upominek, opiekować się młodszym rodzeństwem, utrzymywać porządek
w swoim pokoju, uczy się śpiewać np. kolędę, rozumie potrzebę podtrzymywania rodzinnych tradycji, potrafi odczuwać radość z przynależności do swojej rodziny
Przeżywanie nastroju oczekiwania i branie czynnego udziału
w przygotowaniach uroczystości przedszkolnych
z udziałem członków rodziny Stwarzanie sytuacji umożliwiających rodzicom i innym członkom rodziny uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych – Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego, pasowanie na przedszkolaka Dziecko zaprasza rodzinę do uczestnictwa w życiu przedszkola, jest współgospodarzem placówki, bierze udział
w przygotowaniach do uroczystości, uczy się piosenek, wierszy, tańców, wykonuje upominki, pomaga
w wykonaniou dekoracji, czerpie radość
z obecności bliskich
w przedszkolu
Określanie stopnia pokrewieństwa członków rodziny Stwarzanie możliwości usystematyzowania wiedzy o rodzinie- moi rodzice, moi dziadkowie, rodzeństwo poprzez rozmowy, zdjęcia, filmy, próba wykonania drzewa genealogicznego Dziecko zna imiona rodziców, dziadków, rodzeństwa, wymienia członków najbliższej rodziny
Branie czynnego udziału
i kultywowanie przedszkolnych tradycji Organizowanie teatrzyków dla dzieci
z udziałem nauczycieli, spotkań teatralnych , uroczyste obchodzenie urodzin dzieci, inscenizacje dzieci dla dzieci, udział
w dekorowaniu przedszkola z okazji różnych świąt, uroczystości; czytanie bajek, legend, klechd, sluchanie muzyki relaksacyjnej, nauka hymnu przedszkola Dziecko uczy się być współgospodarzem przedszkola, czynnie uczestniczy
w uroczystościach, spotkaniach, imprezach, uczy się stosownych do sytuacji i miejsca zachowań,zauważa potrzeby innych, szanuje pracę innych, uczy się uważnego słuchania, czerpania radości
z przebywania
z rówieśnikami; umie śpiewać hymn przedszkola
Znajomość zasad i norm życia społecznego Stwarzanie dzieciom warunków do poznawania i stosowania zasad odpowiedniego zachowania się w domu, przedszkolu, miejscach publicznych, Dziecko uczy się szanować zabawki, sprzęt, zachowuje się odpowiednio w ogrodzie prtzedszkolnym, nie hałasuje w miejscach publicznych, stosuje formy grzecznościowe


2. Przekazywanie dziecku wartości patriotycznych: miłości do swojego miasta, ojczyzny, poszanowanie symboli narodowych.

Cele szczegółowe Przykłady działań Przewidywane osiągnięcia dziecka
Znajomość nazwy państwa,stolicy, głównych miast,rzek,.gór,
znajomość mapy Polski Stwarzanie sytuacji dla przybliżania dzieciom wiedzy na temat własnego kraju poprzez gromadzenie literatury, oglądanie filmów, albumów, wycieczki, poznawanie mapy Polski, zaznaczanie na niej swojej miejscowości, stolicy,rzek,gór,
wykonywanie albumów tematycznych, prac plastycznych Dziecko nazywa swój kraj, zna jego stolicę, wymienia główne miasta , rzeki, góry,podejmuje próbę odszukania na mapie niektórych miast, rzek, gór; słucha legend, opowiadań, klechd, baśni na temat państwa polskiego
Interesowanie się wybranymi regionami Polski – pięknem
i różnorodnością krajobrazu, tradycjami, tańcami, strojami ludowymi, podaniami
i legendami Stwarzanie sytuacji do poznawania regionów Polski w różnych aspektach – przyśpiewki
i tańce ludowe; tradycje,gwara, obrzędy, stroje , kuchnia, krajobraz, flora
i fauna,spotkania
z twórcami ludowymi, wycieczki do miejsc wiążących się
z podtrzymywaniem tradycji Dziecko zna wybrane regiony Polski, poznaje niektóre tańce, przyśpiewki, stroje,umie tańczyć proste tańce ludowe, umie opowiedzieć
o bogactwach wybranego regionu, zna niektóre przysłowia ludowe
Dostrzeganie wartości
i piękna sztuki oraz osiągnięć nauki polskiej-sławni Polacy Umożliwianie dzieciom poznania sławnych malarzy, rzeźbiarzy- pocztówki, albumy, zdjęcia wiersze, piosenki;
sławnychkompozytorów: Chopin, Wybicki, Moniuszko, Penderecki/ ;
poetów i pisarzy: Brzechwa, Tuwim, Konopnicka;
tworzenie albumów, kącików tematycznych, wystaw prac plastycznych, udział
w konkursach, oglądanie wystaw związanych
z tematem w Baszcie Młyńskiej, CKSiT. Dziecko potrafi wymienić sławnych Polaków, zna ich osiągnięcia, uczy się odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych
Polskie symbole narodowe Poznawanie polskich symboli narodowych poprzez legendy, podania, wiersze, pieśni patriotyczne, tworzenie albumów tematycznych, wykonywanie godła, flagi w pracach plastycznych przy okazji świąt narodowych Dziecko potrafi odróżnić godło Polski od herbów polskich miast, zna legendy dotyczące powstania państwa polskiego, stolicy, hymnu, umie odpowiednio się zachować podczas śpiewania i słuchania hymnu, czuje się Polakiem, umie przekazać zdobytą wiedzę kolegom, rodzinie, uczestniczy w obchodach świąt narodowych
Poprawne posługiwanie się językiem polskim Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poprawne wysławianie się pod względem artykulacyjnym, gramatycznym poprzez wzory poprawnej wymowy/nauczyciel, goście, rodzice, pracownicy niepedagogiczni przedszkola/, udział
w przedstawieniach, uroczystościach, nauka wierszy, piosenek, dbałość o wzbogacanie słownictwa dzieci, czytanie i słuchanie tekstów Dziecko posługuje się recytacją, dialogiem, monologiem, śpiewem, opowiadaniem, poprawnie artykułuje głoski, umie modulować głos, potrafi korzystać
z kącika książek, uczy się odczytywać i tworzyć podpisy.


EWALUACJA
OCZEKUJEMY, ŻE PO WDROŻENIU PROGRAMU DZIECKO:
- Pozna historię własnej rodziny (znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania);
– Będzie miało właściwy emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych;
– Pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce);
– Będzie miało właściwy stosunek do symboli narodowych (godło, hymn, sztandar).
– Nauczy się tolerancji.
– Pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi
i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny.
- Będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.

Program zgodny z podstawa programową – rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. DZ. U. Z 2017 r.,poz.356.


ZAŁĄCZNIKI

Polskie legendy: O Lechu, Czechu i Rusie – O powstaniu państwa
polskiego
Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy. Żyli
w dobrobycie i w zgodzie ze sobą. Na czele trzech największych
i najpotężniejszych rodów stali trzej bracia: Lech, Czech i Rus. Ludzie cieszyli się z wielkiej mądrości swych przywódców, a dobrobyt jaki nastał za ich panowania spowodował, iżplemiona słowiańskie znacznie się rozrosły. Niestety wraz ze wzrostem liczby ludnościzaczęło brakować ziaren z pobliskich pól, zwierzyn
w lasach oraz ryb w rzekach. Ludziezaczęli obawiać się głodu. Bracia dostrzegli ten problem i postanowili naradzić się co możnaz tym zrobić. Długo debatowali, aż w końcu postanowili poszukać nowych ziem dla swoichrodów. Na drugi dzień zwołali swoje rodziny i przyjaciół i obwieścili co postanowili.
Początkowo ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zaufali ich mądrości
i decyzjom. Najbliższe dni rody spędziły na przygotowaniach do wyprawy. Pakowali swójdobytek i wznosili modły do swoich bóstw o powodzenie poszukiwań nowych ziem.Przyszedł w końcu dzień w którym opuścili swoje domostwa. Przodem jechali zbrojni, abysprawdzać jakie niebezpieczeństwa czekają wędrowców. Za wojami jechały wozy zestarcami, kobietami i dziećmi oraz całym dobytkiem rodów słowiańskich. Na końcu jechałznów mały oddział straży, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżników również za ich
plecami. Droga była ciężka. Czasem trzeba było przebrnąć rwące rzeki, czasem przepędzićatakujące watahy wilków lub dzikich plemion. Czasem podróżujący musieli przedzierać sięprzez gęste puszcze, w mrokach których czaiły się tajemnicze stwory. Słowianie ufali jednakswoich przywódcom Lechowi, Czechowi i Rusowi, a dla ich wsparcia jeszcze mocniejmodlili się do swoich bóstw i uparcie dążyli przed siebie. Po wielu tygodniach znaleźli sięwśród bezkresnych, żyznych równin, wśród których błyszczały w słońcu wody wielu rzek.
Podczas postoju Rus rzekł do braci: — Moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż testepy są nam pisane i tu będzie nasz dom. Tu zostaniemy
i założymy naszą osadę. Lech iCzech pożegnali się z bratem, przysięgli, że jeszcze kiedyś się spotkają i ruszyli w dalsząpodróż. Postanowili ruszyć za słońcem stojącym w zenicie, gdyż starszy z braci Czech lubiłciepło dawane przez promienie słoneczne. Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry.
Rozbili obóz u jej stóp. Przyszedł wtedy Czech do Lecha i tak mówi: — Wiesz dobrze jakkocham słońce, a z tej góry będę miał bliżej do jego promieni. Ziemie są tu bardzo urodzajne.Tu zostaniemy i założymy osadę dla mego ludu. Trudno było Lechowi opuścić brata, alewiedział, że w końcu i on znajdzie swoje miejsce. Po kilku dniach pożegnał Czecha,przypomniał o przysiędze jaką złożyli jeszcze z Rusem, iż pewnego dnia się spotkają i ruszyłw dalszą podróż. Po wielu dniach rozbili obóz i zaczęli przygotowywać posiłek. Lechrozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb, bory pełne zwierzyny i ziemie nie mniej żyznejak te Czecha
i Rusa. Spojrzał na swoich ludzi, dostrzegł ich zmęczenie ciągła podróżą i tak
do nich przemówił. — Nadszedł kres naszej podróży. Czuję, iż to jest nasze miejsce i tupowinniśmy zostać. Tu założymy naszą osadę. Ludzie ucieszyli się bo byli już bardzostrudzeni, jednak pragnęli, aby bóstwa dały im znak, iż jest to faktycznie koniec ich podróży.
W tym też momencie gdzieś z góry rozległ się głośny okrzyk. Słowianie unieśli głowy, abyzobaczyć skąd on dobiega i ujrzeli wielkiego białego orła lądującego
w gnieździe na szczycieogromnego dębu. Widok zapierał dech w piersiach. Biel piór ptaka odcinała się pięknie na tleczerwieni nieba i zachodzącego właśnie słońca. Nikt nie miał wątpliwości, iż jest to znak naktóry czekali. W miejscu w którym rozbili obóz zbudowano gród. Na cześć ptaka, który zakończył ich wędrówkę nadano osadzie kształt orlego gniazda i nazwano Gnieznem, zaś
biały orzeł na tle czerwieni stał się godłem rodu Lecha, a później całego państwa polskiego,któremu ów ród dał swój początek.

Polskie legendy wierszem: O Lechu, Czechu i Rusie
Wiele lat temu w pięknej krainie
żyło trzech braci, a tak mieli na imię:
pierwszy to Lech, drugi Rus ostatni zaś Czech.
Zawsze i wszędzie chodzili we trzech.
Łowili razem ryby w jeziorze,
marzyli, by kiedyś zobaczyć morze,
jeździli również na polowania
w lasy, gdzie żyła złocista łania.
Nadeszły jednak gorsze czasy
opustoszały jeziora, opustoszały lasy,
puste były również pola
nastała dla Słowian wielka niedola.
Wtedy trzej bracia razem krzyknęli:
„Czas nam wyruszyć z tej pustej kniei!”
Wszyscy więc opuścili rodzinne domy,
ruszyli w świata dalekie strony.
Wędrowali cierpliwie długie tygodnie,
szukając miejsca, by móc żyć godnie.
Aż wreszcie znaleźli piękną krainę,
a w niej rozległą, zieloną równinę.
Było tam mnóstwo błękitnych rzek.
Rozejrzał się Rus i tak braciom rzekł:
„Tutaj bracia się rozejdziemy,
ja z moim ludem tu zostaniemy”.
I zaczął Rus budować osadę nową
Zaś braci pożegnał przed dalszą drogą.
Lech oraz Czech długo rozważali,
w którą stronę będą wędrowali.
Czech kochał przestrzeń, rześkie powietrze,
Spojrzał na niebo i tak bratu rzecze:
„Zobacz jak słońce ogrzewa cudnie
idźmy za słońcem, wprost na południe”.
Ruszyli raźnie i czuli, że są coraz bliżej
miejsca, gdzie słońce wspina się najwyżej.
Wkrótce dotarli do wielkiej góry,
góry, której szczyt skrywały chmury,
zielone łąki jej stopy ozdabiały
i żyzne pola, a na nich złote łany.
„Ja Lechu tutaj z ludem pozostanę
i tam nieopodal nasza osada stanie”.
I zaczął Czech budować grodzisko,
ciesząc się wielce, że ma niebo blisko.
Dobrze Lechowi było w Czecha obozie
lecz czuł nieustannie, że czas mu w drogę.
Pożegnał więc brata i ruszył ze swym ludem
szukając swej ziemi z coraz większym trudem.
Postanowił przejść góry, przemierzał lasy,
przekraczał rzeki i równin bezkresy.
Podróż męczyła dzielny lud Lecha.
Czy ich ojczyzna, gdzieś na nich czeka?
Rozejrzał się wódz, lasy pełne zwierza,
rzeki pełne ryb, piękne pojezierza.
Zwołał więc swój lud i tak do nich rzecze:
„Zbudujemy tu gród, co na to powiecie?"
„Mądrość przemawia Lechu przez Twe usta.
Czy dostaniemy jeszcze przychylność od bóstwa”
I w tym momencie na tle czerwonego nieba
opadł biały orzeł na sam czubek drzewa.
„To właśnie znak od bóstwa naszego
zbudujmy gród w postaci gniazda orlego.”
Gród powstał piękny, mocny i wspaniały,
a orzeł i czerwień jego symbolem się stały.
Wiele lat później z ziem Lecha państwo utworzono,
a kraj, który powstał, Polską nazwano.
Władysław Bełza „Katechizm polskiego dziecka”
Kto ty jesteś?
Polak mały!
Jaki znak twój?
Orzeł biały!
Gdzie ty mieszkasz?
Między swymi!
W jakim kraju?
W polskiej ziemi!
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną!
Czym zdobyta?
Krwią i blizną!
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze!
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę!

Beata Szurowska „Polskie skarby”
Ma Polska trzy skarby
bezcenne, rzecz oczywista,
to hymn narodowy, godło
i sztandar-flaga ojczysta
Biało-czerwona flaga
powiewa na polskim niebie,
z nią w ręku nasi przodkowie
walczyli o wolność dla ciebie.
Hymn narodowy z dumą
śpiewało polskie wojsko,
z radością się go uczymy
dla ciebie, kochana Polsko.
A biały orzeł z godła
spogląda pełen powagi,
to symbol polskiego zwycięstwa,
wolności i odwagi.

T. Kubiak „Róże Agaty"
Posadziła Agata w ogrodzie dwie róże.
Róże rosły i rosły, dziś obie są duże.
Obie pięknie zakwitły ze słońcem w koronkach.
Jedna róża jest biała, a druga czerwona.
Nim Agata dwie róże do bukietu zerwie
– zapytajcie, co znaczy biel róży i czerwień.

L. Wiszniewski „11 Listopada”
Dzisiaj wielka jest rocznica Jedenasty Listopada!...
Tym, co zmarli za ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność, mowę polską w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewole.
Uroczyście biją dzwony
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje
że obchodzę polskie święto.Czesław Janczarski „Piękna jest nasza ziemia”

Piękna jest nasza ziemia przejrzysty nad nią błękit.
Piękna jest nasza mowa, i pieśni i piosenki.
Piękna jest nasza Wisła od gór dalekich do morza.
Piękne są nasze dęby, topole, sosny i brzozy.
Piękna jest nasza szkoła i piękna zieleń boiska.
Strumień jest piękny i łąka, i zboża fala złocista.
I piękna jest Warszawa w blasku neonów i okien,
i szybki lot odrzutowca, co ginie pod obłokiem.
Piękny jest Biały Orzeł, piękna jest biel i czerwień.
Piękna nasza Ojczyzna, kochać będziemy cię wiernie.

Włodzimierz Domeradzki „Ojczyzna”
Wszystko dokoła:
Dom i przedszkole,
Fabryczne dymy,
Żelazna kolej...
Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
Słoneczny uśmiech
Kochanej mamy....
I las, co cieniem
Dzieci zaprasza-
Wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza!


Czesław Janczarski „Barwy ojczyste”
Powiewa flaga
Gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze
Biel jest i czerwień,
Czerwień – to miłość,
Biel – serce czyste...
Piękne są nasze
Barwy ojczyste!

„To wszystko Polska”
Wszędzie, gdzie słychać naszą piosenkę
W mieście ogromnym, we wsi maleńkiej
To wszystko Polska
Mieszkamy wszyscy w domu ojczystym.
Płyną piosenki swojskie i znane
Wisłą i Odrą, Bugiem i Sanem
To wszystko Polska
Mieszkamy wszyscy w domu ojczystym.
Czy nam śpiewają górskie potoki
Czy wiatr od morza pędzi obłoki
To wszystko Polska
Mieszkamy wszyscy w domu ojczystym.


HARMONOGRAM PREZENTACJI GRUP

lp. grupa grupa regionalna nauczyciel odpowiedzialny termin realizacji
1 „ Tygryski” górale Ewelina Osięglewska
Aldona Piszczek XII 2018

2 „Biedroneczki” krakowiacy Maria Wdowczyk
II 2019
3 „Papużki” ślązacy Edyta Adamczyk
III 2019
4 „Żabki” łowiczanie Dorota Leszczyńska
Paulina Gąsiorowska
III 2019
5 „ Jeżyki” kaszubi Emilia Karpińska
Milena Markiewicz
IV 2019PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PRZEGLĄDÓW:

1. „Przegląd polskiej piosenki ludowej „– V 2019 ;osoby odpowiedzialne: Maria Wdowczyk, Emilia Karpińska, Aldona Piszczek;
2. „Przegląd polskich tańców ludowych” - VI 2019; osoby odpowiedzialne – Maria Wdowczyk, Emilia Karpińska , Aldona Piszczek.Przedszkolowo.pl logo