"W krainie małego teatru"

1. Główne założenia programu.
Teatr, łączący z natury różne elementy sztuki, jest ważnym elementem pracy pedagogicznej w przedszkolu. Dziecko w wieku przedszkolnym w naturalny sposób odczuwa potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, śpiewie. Mając to na względzie w przedszkolu prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci. Efektem tej pracy, który ujawni doświadczenia i osiągnięcia dzieci, może być zabawa w teatr. Wprowadzając przedszkolaki w świat teatru, dajemy im możliwość rozwinięcia wyobraźni, doskonalenia wyrazistej i melodyjnej mowy, umuzykalnieniu, rozwinięcia płynności ruchów oraz zwiększenia poczucia własnej wartości.
Program z zakresu edukacji teatralnej i językowej „W krainie małego teatru” ma na celu rozwijanie możliwości i uzdolnień artystycznych dziecka w wieku przedszkolnym i obejmuje on główne dziedziny jego aktywności: muzyczno – ruchową, plastyczną, językową i teatralną.
Wdrożenie i realizacja programu wskazuje na konieczność integracji zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych i językowych. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2016/2017 we wszystkich grupach przedszkolnych.
2. Cele programu.
Cele główne:
 Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
 Uwrażliwianie na piękno słowa mówionego.
 Kształcenie umiejętności językowej.
 Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć.

Cele szczegółowe:
 Nabywanie doświadczeń werbalnych i niewerbalnych.
 Wyrabianie właściwych postaw społecznych.
 Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej.
 Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim.
 Wzbogacenie czynnego słownictwa dzieci.
 Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki i ruchu.
 Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną gramatycznie i fleksyjnie.
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego.
 Rozwijanie głosu pod względem intonacyjnym.
 Rozwijanie umiejętności przekładania czynności manipulacyjnych na konkretne prace umysłowe.
 Kształtowanie wrażliwości estetycznej.

3. Metody dydaktyczne.
a) Słowna: rozmowa, słuchanie utworów literackich, nauka tekstów.
b) Czynna: gra dramatyczna, udział w inscenizacji, pantomima, gry i zabawy integracyjne, gry logiczne, aktywność ruchowa.
c) Oglądowa: oglądanie spektakli, książek, ilustracji, zdjęć.

4. Formy pracy:
a) grupowa;
b) zespołowa;
c) indywidualna.

5. Główne zadania do realizacji.
 Uczestniczenie w zabawach pantomimicznych z elementami dramy.
 Oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu oraz w innych miejscach.
 Wyjazd do teatru.
 Poznawanie wystroju teatru oraz ludzi tam pracujących.
 Oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu innych przedszkolaków, nauczycieli, rodziców.
 Uczestniczenie w zabawach ruchowo – naśladowczych.
 Wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych, ćwiczących wyrazistość i intonację wypowiedzi.
 Przygotowywanie przedstawień poprzez przydzielanie ról, przygotowanie scenografii i akcesoriów.
 Zorganizowanie warsztatu teatralnego z zaproszonym gościem.
 Zorganizowanie Przeglądu Teatralnego z okazji Dnia Patrona Przedszkola, w którym wezmą udział dzieci z rodzicami.
 Zorganizowanie warsztatów kukiełkowych dla chętnych rodziców i dzieci.
 Włączanie do współpracy rodziców i personelu przedszkolnego w zakresie wykonywania strojów i elementów scenografii.
Przedszkolowo.pl logo