CO TO JEST DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA ?

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA TO STAN OSIĄGNIĘCIA PRZEZ DZIECKO TAKIEGO STOPNIA ROZWOJU UMYSŁOWEGO, EMOCJONALNEGO, SPOŁECZNEGO I FIZYCZNEGO, JAKI UMOŻLIWIA MU UDZIAŁ
W ŻYCIU SZKOLNYM I OPANOWANIE TREŚCI PROGRAMOWYCH KLASY PIERWSZEJ.

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie to nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać, musi osiągnąć dojrzałość szkolną.

ELEMENTY GOTOWOŚCI - DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
1. Rozwój umysłowy - to przede wszystkim pewien zasób wiedzy
o otaczającym nas świecie.
W tym wieku dziecko ma już spory zasób życiowych doświadczeń; wiele rzeczy zaobserwowało samo, na inne zwrócili mu uwagę dorośli. Dziecko dobrze rozwinięte umysłowo chętnie rozmawia
z kolegami i dorosłymi, wie, jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, jakich ma kolegów, czym zajmują się jego rodzice, dziadkowie, gdzie wyjeżdżało z rodzicami, co oglądało w kinie, czym różni się lato od zimy, chętnie opowiada o tym, co się dzieje na obrazku itp.
2. Rozwój społeczny - obejmuje relacje z innymi, umiejętność nawiązywania kontaktów, współdziałania w grupie, przestrzegania zasad postępowania czy obowiązujących norm i wartości. O jego osiągnięciu świadczy stopień samodzielności i zaradności dziecka
w różnych sytuacjach, obowiązkowości, samodzielności, poczuciu odpowiedzialności za swoje działanie, umiejętności pokonywania trudności i dążeniu do osiągnięcia celu, ale również prawidłowa reakcja na niepowodzenia.
3. Rozwój fizyczny - obejmuje dobrą sprawność manualną, charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem narządów zmysłów. Dziecko jest odporne na choroby i zmęczenie.
Posiada również niezaburzoną koordynację wzrokowo- ruchową. W tym wieku powinno już jeździć na rowerze, skakać na skakance, biegać oraz mieć opanowane ruchy wykonywane podczas zabawy piłką (łapanie piłki, rzucanie do celu). Dziecko powinno już opanować umiejętności związane z ubieraniem się, czesaniem, załatwianiem potrzeb fizjologicznych oraz wiązaniem sznurowadeł. Dziecko dojrzałe do nauki zyskuje coraz większą kontrolę nad tzw. małą motoryką (poruszanie palcami, nadgarstkami, itp.). Dziecko potrafi już wykonywać czynności złożone.
4. Rozwój emocjonalny - Dziecko rozpoczynające naukę
w szkole powinno być w pewnym stopniu zdolne do rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji. Rola ucznia nakłada na dziecko szereg obowiązków, takich jak: konieczność podporządkowania się poleceniom nauczyciela, przestrzegania ustalonych reguł, wykonywania zadań w szkole i w domu. Dojrzałość w tej sferze pozwala na wykonywanie zadań stawianych przez szkołę także wtedy, gdy wydają się one dziecku niezbyt atrakcyjne bądź nużące. Istotne jest też, w jakim stopniu dziecko będzie potrafiło pokonywać napotkane trudności i znosić ewentualne niepowodzenia.
Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi:
• powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców;
• narysować postać ludzką - postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości,
części ciała są rozmieszczone właściwie;
• obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to, co narysowało;
• ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny;
• dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta;
• łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor;
• wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach;
• rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt;
• liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest;
• dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10;
• ma dobrą koncentrację uwagi;
• jest zainteresowane pracą i jej efektami;
• jest odporne na niepowodzenia;
• jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku;
• prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,;
• nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy
o podobnym brzmieniu, np. kran – tran, góra – kura, bada – pada;
• podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby;
• opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową;
• rozwiązać proste zagadki;
• czytać niedługie teksty ze zrozumieniem;
• uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki;
• wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych;
• wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost;
• doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej;
• zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej;
• działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,
• wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki;
• siedmiolatek potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.
ROLA RODZICÓW W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO NAUKI
W SZKOLE POLEGA NA:

• dbałości o zdrowie fizyczne dziecka , kontrole lekarskie, stworzenie odpowiednich warunków bytowych;
• kształtowaniu prawidłowej wymowy, wzbogacaniu słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie poprzez rozmowy i częsty kontakt z dzieckiem;
• rozwijaniu logicznego myślenia, zapamiętywania poprzez zachęcanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określone tematy, wyjaśnienia, wyciąganie wniosków i interpretowanie widzianych zjawisk i rzeczy;
• kształtowanie wytrwałości i systematyczności;
• dbałości o prawidłowy rozwój dziecka, ćwiczeniu sprawności rąk - rysowanie, kalkowanie, wycinanie według wzorów, lepienie z plasteliny itp.;
• uczeniu szanowania pomocy szkolnych poprzez przyzwyczajanie dziecka do utrzymywania porządku w zabawkach;
• kształtowaniu pozytywnego obrazu szkoły;
• uczeniu dziecka samodzielności;
• wyrabianiu umiejętności współżycia w grupie poprzez zapewnienie kontaktów z rówieśnikami ;
• wpajaniu zasad kulturalnego zachowania się, kształtowaniu postawy życzliwości w stosunku do innych;
• przyzwyczajaniu dziecka do stałego rozkładu dnia;
• kształtowaniu motywacji do uczenia się.

Opracowała: Dorota Leszczyńska
Przedszkolowo.pl logo