Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności


Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole-debrzno.przedszkolowo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 26.02.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej,
• zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
• brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu i kontrastu obrazu,
• administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
• strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dyrektor przedszkola Liliana Gąsiorowska, adres e-mail: przedszkolemiejskiedebrzno@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 83-35-217.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)
Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie mieści się w osobnym, dwupoziomowym, dobrze widocznym budynku przy ul. Ogrodowej 20 z tablicą informującą o samorządowej nazwie placówki oświatowej, tj. Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie. Składa się on z trzech kondygnacji: piwnicy, parteru i pierwszego piętra. Poruszanie po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji pionowej i poziomej. W bydynku znajdują się schody, nie ma windy. Poruszanie się po całym budynku jest niemożliwe dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub z innymi ograniczeniami ruchowymi może bezproblemowo poruszać się po pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku, takich jak: trzy sale przedszkolne, gabinet dyrektora oraz biuro intendentki. Przedszkole posiada dwa odrębne wejścia: główne oraz od strony placu zabaw. Odpowiednia szerokość korytarzy oraz oznaczenia, odblaskowe znaki dróg ewakuacyjnych umożliwiają ewakuację osób (zgodnie z drogami ewakuacyjnymi zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego). Schody mają zachowany przepisowy, dozwolony w ustawie rozmiar, jak również poręcze między piętrami. Do przedszkola można dostać się pokonując 3 stopnie schodów oraz mały przedsionek. Istnieje wjazd do budynku dla matek z wózkami. Wejścia do przedszkola nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym, a progi przy wejściu przez przedsionek znajdują się na różnej wysokości, co uniemożliwia przejazd wózkiem. Wejście do obiektu jest oświetlone, możliwie szerokie. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dwoje drzwi do przedszkola otwiera się ręcznie. Dzwonek znajduje się w przedsionku. Obok Przedszkola znajduje się parking samochodowy dla pracowników i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Zostały podjęte działania w celu dostosowania przedszkolnej strony internetowej do wymogów prawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Stan w dniu: 01.01.2021 r.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego

Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie
Numer identyfikacyjny REGON
00089359300000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
przedszkolemiejskiedebrzno@wp.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
g.lupa@debrzno.pl
Telefon kontaktowy
598335351
Data
2021-03-29
Miejscowość
Debrzno
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. POMORSKIE
Powiat
Powiat człuchowski
Gmina
Debrzno (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynek przedszkola składa się z trzech kondygnacji: piwnicy, parteru i pierwszego piętra. Poruszanie po budynku odbywa się
w przestrzeni komunikacji pionowej i poziomej. W bydynku znajdują się schody, nie ma windy. Poruszanie się po całym budynku
jest niemożliwe dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejścia do przedszkola nie są dostosowane dla osób
niepełnosprawnych, nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym, a progi przy wejściu przez przedsionek znajdują się na
różnej wysokości, co uniemożliwia przejazd wózkiem. Wejście do obiektu jest oświetlone, możliwie szerokie. W budynku nie ma
pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dwoje
drzwi do przedszkola otwiera się ręcznie. Dzwonek znajduje się w przedsionku. Obok Przedszkola znajduje się parking
samochodowy dla pracowników i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, bez wydzielonych miejsc dla osób
niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url www.przedszkole-debrzno.przedszkolowo.pl
ID a11y-status [ X ] Niezgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2013-02-26


2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Część dokumentów publikowanych na stronie internetowej nie posiada warstwy tekstowej, zdjęcia nie posiadają opisu
alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu i kontrastu
obrazu.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
Przedszkolowo.pl logo