PROCEDURY

Postanowienia ogólne:

1.Regulamin opracowano w celu zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
2.Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
3.Ilekroć w regulaminie używa się określeń:
„Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” - rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki
„Odbieranie dziecka z przedszkola” –rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola
4.Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie/
i nauczycielki.

Obowiązki , odpowiedzialność i upoważnienia osób zobowiązanych
do przestrzegania regulaminu

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach.
2. Rodzice osobiście przyjmują dziecko od nauczycielki lub pracownika
przedszkola.
3. Rodzice upoważniają inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola.
4. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnej woli /upoważnienia/, przyjmując
na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem
dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu , w przypadku
osób podanych w upoważnieniu .
5. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania
pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy od nauczycielki.
6. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi
wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.
7. Nauczycielki przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez
inne osoby.
8. Nauczycielki odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu
przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę
upoważnioną.
9. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie
upoważnionej, za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
10. Osobom nietrzeźwym pod żadnym pozorem dziecka nie wydajemy.
11. Pisemnym oświadczeniem woli dysponują wychowawcy grup
i nauczyciele pełniący dyżur.

Opis pracy

1.Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 – 8:45;
ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:00.
3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe ,
zdolne do podejmowania czynności prawnych , upoważnione na piśmie
przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub
zmienione.
4.Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy
sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
5. Rodzice i osoby pełniące role opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne
rozbieranie się i ubieranie ( bez pośpieszania dziecka).
6.W miesiącach, gdy dzieci przebywają często w ogrodzie przedszkolnym,
nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan
osoby zamierzającej odebrać dziecko , będzie wskazywał , że nie jest ona
w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo ( np. upojenie alkoholowe)
8. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka , nauczyciel winien jest
niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola . W takiej sytuacji
nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności
w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
9. W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:00 ,
nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców
o zaistniałym fakcie.
10. W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można
uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców , nauczycielka oczekuje
z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
11. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji .
12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez pisemne oświadczenie osoby
zgłaszającej ten fakt i musi posiadać podstawę prawną w postaci
orzeczenia sądowego.

Postanowienia końcowe

1.Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone, zaziębione , kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
2.Ubiór dziecka musi być wygodny , praktyczny , bezpieczny i dostosowany
do warunków atmosferycznych , umożliwiający codzienny pobyt dziecka
na powietrzu.
3. Wszyscy troszczymy się o warunki zapewniające bezpieczeństwo dzieci
w budynku i poza budynkiem .
4.Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali
zapoznani pracownicy przedszkola w dniu 31.08.2012 r. oraz rodzice w dniu 13.09.2012 r..
5.Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców i osoby
upoważnione.
6. Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2012 r.; została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2012 r.
Przedszkolowo.pl logo