Procedury COVID-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W RAZIE POJAWIENIA SIĘ ZACHOROWANIA DZIECKA LUB PRACOWNIKA
NA COVID-19 „KORONAWIRUS”
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM IM. JANA BRZECHWY W DEBRZNIEPodstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 220 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Cel procedur
Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Zakres procedur
Procedury dotyczą sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa na terenie przedszkola.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
1. kryteria kliniczne
Każda osoba, u której wystąpił, co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
– gorączka
– kaszel
– duszność
1. kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała, co najmniej jedno z następujących kryteriów:
– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa;
– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.


Uczestnicy postępowania –zakres odpowiedzialności
1. Rodzice(opiekunowie prawni):
 podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka,
 przestrzegają wewnętrznych procedur postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia dzieci oraz osób dorosłych w przedszkolu,
 zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dziecko do przedszkola, bez objawów chorobowych i przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 bezwzględnie informują dyrektora przedszkola o odbytej podróży lub przebywaniu w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa,
 informują dyrektora Przedszkola o wystąpieniu zachorowania u dziecka bądź członków najbliższej rodziny, z którymi dziecko miało kontakt,
 nie posyłają dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś w izolacji;
 po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie powiadomią Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Człuchowie lub powinni zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego po uzyskaniu informacji z Przedszkola o podejrzeniu zachorowania u dziecka stwierdzonego na podstawie symptomów (kaszel, gorączka, duszności), rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.

2. Nauczyciele:
 są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania w sposób adekwatny dla wieku rozwojowego dziecka,
 są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowywania w tym zakresie dzieci,
 informują o podejrzeniu zachorowania występującego u dziecka dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.3. Pracownicy:
 są zobowiązani do powiadomienia dyrektora Przedszkola o stwierdzonym zachorowania na COVID-19 u nich lub u członków najbliższej rodziny, z którymi pracownik miał kontakt, oraz do poddania się wskazaniom lekarza i służb sanitarnych, w tym izolacji od osób zdrowych,
 dostosowują się do procedur i zasad zaostrzonego reżimu higienicznego wprowadzonego w Przedszkolu , stanowiących załącznik do niniejszej procedury,
 po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie powiadomią Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Człuchowie lub zgłoszą się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

4. Dyrektor:
 powiadamia rodziców dziecka, u którego stwierdzono niepokojące objawy choroby o wystąpieniu podejrzenia zachorowania, zobowiązuje rodziców do przebadania dziecka i powiadomienia dyrektora o wynikach badania,
 po potwierdzeniu przez rodzica zachorowania na COVID-19, powiadamia odpowiednie organy o wystąpieniu zachorowania, zamyka placówkę i przeprowadza dezynfekcję wszystkich pomieszczeń,
 umieszcza w widocznym miejscu plakaty z informacjami na temat koronawirusa,
 dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne,
 pilnuje przestrzegania niniejszej procedury przez wszystkich uczestników postepowania.

5. Postanowienia dodatkowe:
6. W celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wprowadza się dodatkowe procedury przyprowadzania i odbierania dzieci:
 dziecko po wejściu do grupy przedszkolnej – myje ręce wodą z mydłem w łazience,
 rodzic nie wchodzi do sali zabaw dzieci, oczekuje na dziecko w szatni,
 w miarę możliwości ograniczanie czasu przebywania rodziców w szatni do niezbędnego minimum (unikanie tworzenia tłumu).

7. Pozostają w mocy zasady higieniczne wprowadzone w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy w Debrznie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, stanowiące załącznik do niniejszej Procedury.

Opis procedury

I Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia COVID-19 – opis działań:

1. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył oznaki choroby u dziecka:
2. a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy
b) niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola.
3. Dyrektor przedszkola lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.

4. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.

5. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty, a także stację sanitarno-epidemiologiczną.

II Zasady zapobiegania, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 2 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do pracy, ani przyprowadzać dziecka do przedszkola.
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do pracy, ani przyprowadzać dziecka do przedszkola, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie, jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.III Organizacja opieki w Przedszkolu.
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 1,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.
5. W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
6. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
7. Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
8. Zapewniona jest taka organizacja pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
9. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.
10. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.
12. Rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m ,przy czym przestrzega wszelkie środki ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
13. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
14. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
15. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
16. Ograniczone jest przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
17. Zapewnione są sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
18. Zakupione są bezdotykowe termometry (minimum 1 termometr na 1 grupę).
19. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
20. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomieni są rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
21. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwej maksymalnej odległości, zmianowości grup.
22. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości jest zabezpieczony przed używaniem.
IV
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
1. Przed wejściem do budynku umożliwione jest skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczona jest informacja o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
2. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu, zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
3. Regularnie są myte ręce wodą z mydłem przez pracowników oraz dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Utrzymana jest czystość ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych.
5. Ściśłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. Wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej.
7. Wywieszone są w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
8. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.

V Organizacja żywienia.
1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególna uwaga zwrócona jest na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
2. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym przeprowadza się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub są wyparzane.


VI Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola.
1. Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Wyznaczone i przygotowane jest pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
4. Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. Na bieżąco śledzone są informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach www.gis.gov.pl/ lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymane jest przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomiona jest właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, jest poddany gruntowemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
8. Personel stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Są przygotowane i umieszczone w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

VII Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

VIII Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem 25 sierpnia 2020 roku.

Przedszkolowo.pl logo